Przepisy krajowe

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Ustawa określa także zasady wykonywania zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.

Pełny tekst ustawy

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym określa zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia lub reasekuracji. Pośrednikami są wyłącznie agenci ubezpieczeniowi, brokerzy ubezpieczeniowi lub brokerzy, posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji (brokerzy reasekuracyjni).

Pełny tekst ustawy

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Ustanawia także sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów tych ubezpieczeń oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku, podstawowe zasady innych umów ubezpieczeń obowiązkowych, zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pełny tekst ustawy

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Pełny tekst ustawy

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego krajowego przewozu drogowego oraz niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego. Ustawa określa również zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, a także odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Pełny tekst ustawy