Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych jest instytucją ustawowo powołaną do reprezentowania klientów ubezpieczycieli oraz funduszy emerytalnych. Podstawowym zadaniem Rzecznika jest rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń oraz udzielanie porad w sprawach wynikających z prawnych stosunków ubezpieczeniowych. Do Rzecznika mogą zgłaszać się zarówno poszkodowani, jak i ubezpieczyciele.

 

Zadania Rzecznika to także:

 

  • reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia
  • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności ubezpieczycieli, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych
  • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych
  • informowanie organu nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu  firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych oraz towarzystw emerytalnych
  • stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów ubezpieczenia a ubezpieczycielami

Rzecznik corocznie w terminie 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego składa sprawozdanie Prezesowi Rady Ministrów ze swojej działalności oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów reprezentowanych podmiotów.